دستگاه استخراج ترکیب

Treatment of Basilar Artery Embolism With a Mechanical Extraction ...

Mechanical Extraction Device ... and composition of the clot. ... feasibility of a mechanical clot retraction device based on a nitinol basket advanced through a...

دریافت قیمت

عصاره گیری از گیاهان با روش استخراج - احسان حسنانی

دستگاه استخراج با CO2 طوری طراحی می گردد كه بتواند حداكثر تا فشار bar300 و دمای ... با توجه به آنكه گازكربنیك مایع یك حلال لیپوفیل است تركیبات قطبی در آن...

دریافت قیمت

دستگاه سوکسله - تجهیزیار | انواع لوازم آزمایشگاهی

1 ژوئن 2015 ... از این دستگاه در اوایل ساخته شدن آن، برای استخراج چربی از یک ماده جامد طراحی شده بود. معمولا زمانی که یک ترکیب دارای حلالیت محدود در یک حلال و...

دریافت قیمت

Use of International Standard ISO- 10993 - Food and Drug ...

Apr 23, 2013 ... Biological Response Resulting from Device Mechanical Failure . ..... comparing the composition of a previously tested product to the ..... For in vitro extraction tests, chemical analytical testing of the extract may be useful to. 428.

دریافت قیمت

استخراج و شناسایی ترکیبات فیتواستروژنی، الاجیک، و سیرینژیک ...

کمّیت و کیفیت ترکیبات بررسی‌شده در عصاره ها ازطریق مقایسۀ زمان بازداری استانداردهای متناظر ترکیبات و با روش تزریق استاندارد خارجی به دستگاه مشخص شدند.

دریافت قیمت

و ﺳﻮﮐﺴﻠﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اوﻟﺘﺮاﺳﻮﻧﯿﮏ ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻘﺎﯾ - یافته های علمی

ﺗﻮاﻧﺪ دﻣﺎي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ و اﻣﮑﺎن اﺳﺘﺨﺮاج. ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﺣﺮارت را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد. در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﯿﮏ. ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاج ﺟﺪﯾﺪ دﯾﮕﺮ ﻫﻤﭽﻮن. اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﺎ ﻣﺎﯾﮑﺮووﯾﻮ، دﺳﺘﮕﺎه اوﻟﺘﺮاﺳﻮﻧﺪ ارزان. ﺗﺮ و اﺟﺮاي آن راﺣﺖ.

دریافت قیمت

فن آوري استخراج بيوگاز از دستگاهاي توليد بيوگاز | کانون دانش ...

30 آوريل 2007 ... بيوگاز به نام گاز مرداب نيز شهرت يافته با تركيبي از متان (CH4) و دي ... اگر دستگاه بيوگاز با دقت كافي و در محل استقرارش درست به كار...

دریافت قیمت

بررسی ترکيبات فرار در گلبرگ

ﮔﯿﺮي ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت روﻏﻦ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه. GC/MS. اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪ . Ø. ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ. : در ﮔﻠﺒﺮگ. ﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﺎرواﮐﺮول، در ﭘﯿﮑﺮ روﯾﺸﯽ ﺳﻪ ﺗﺮ. ﮐﯿﺐ. ﺑﺘﺎ ﯾﻮﻧﻦ، ﺗﺘﺮادﮐﺎن و دﮐﺎﻧﺎل و در روﻏﻦ. داﻧﻪ. ﮔﺎوزﺑﺎن. 16. ﺗﺮﮐﯿﺐ اﺳﺘﺨﺮاج و...

دریافت قیمت

جداسازی متابولیت‌های ثانویه طی فرایند استخراج DNA از گیاه آویشن و ...

بویژه آنکه این ترکیبات به شکل کمپلکس با اسیدهای نوکلئیک ترکیب می¬شوند ... به منظور بررسی کمیت DNA استخراج شده از دستگاه بیوفتومتر استفاده گردید.

دریافت قیمت

استخراج و شناسايي ترکيبات فنلي در کلزا راپا

عنوان طرح, استخراج و شناسايي ترکيبات فنلي در کلزا راپا ... حلال متانول) ، فلاونوئيدها و 9 آمينو اسيد جداسازي و با کمک دستگاه HPLC و HNMR شناسايي شدند(10).

دریافت قیمت

طراحی و ساخت دستگاه استخراج جامد مایع - آکا

18 ژوئن 2015 ... پژوهشگران استان اردبیل موفق به طراحی وساخت دستگاه استخراج جامد,مایع بر ... جخارجی‌های آماده در کنار شاخص فصل گذشته در ترکیب تراکتورسازی...

دریافت قیمت

دستگاه استخراج سوکسله - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

دستگاه استخراج سوکسله(به انگلیسی: Soxhlet extractor ) یکی از ابزارهای ... به استخراج چربی ها محدود نشده است برای انجام سوکسیله نیاز هست که ترکیب مورد نظر...

دریافت قیمت

استخراج آب زير بحراني آنتوسيانين ها از مواد اولية ميوه اي هسته اي (مثل ...

آزمايش هاي اضافي نمايش به وسيلة دستگاه ASE (استخراج حلال تسريع شده) ديونكس ... به طور مشابه استخراج سريع در سيستم ASE با استفاده از آب خالص، تركيب آب...

دریافت قیمت

استخراج و شناسایی ترکیبات طبیعی موجود در کبد و بافت عضله ماهی ...

برای شناسایی این مواد ابتدا کلروفرم که به عنوان حلال مورد استفاده قرار گرفته بود توسط دستگاه rotary evaporator تبخیر و سپس مواد در –n هگزان حل گردید و به...

دریافت قیمت

دستگاه سوکسله | خرید دستگاه سوکسله | فروش دستگاه ... - میهن آزما

1 ژوئن 2015 ... در ابتدا برای استخراج چربی از یک ماده ی جامد طراحی شده بود. معمولا، یک دستگاه سوکسله زمانی که ترکیب مطلوبی دارای یک حلالیت محدود در یک حلال...

دریافت قیمت

آشنایی با استخراج به وسیله دستگاه سوکسله [بایگانی] - نودهشتیا

همچنين بايد فرار باشد تا براحتي بتوان آنرا از تركيب يا تركيبات آلي استخراج شده، تقطير نمود. با توجه به مطالب فوق جسم استخراج شونده بايد در حلال استخراج...

دریافت قیمت

معرفی روش تقطیر-استخراج همزمان - تی نیوز

12 جولای 2015 ... روش تقطیر استخراج همزمان (SDE)، ترکیب روش تقطیر با بخار آب (SD) و استخراج همزمان ... برای غذاهایی که اسید چرب ندارند، استخراج ترکیبات معطر به کمک حلال می تواند مورد استفاده قرار گیرد. ... دستگاه تقطیر- استخراج همزمان

دریافت قیمت

ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روش اﺳﺘﺨﺮاج ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻨﻠﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﻴﺎه - SID

ﺑـﺎ دﺳـﺘﮕﺎه. ﺳﻮﻛﺴﻠﻪ. ) ، ﭘﻮدر ﮔﻴﺎه ﺑﺎ اﻧﺪازه ذره. اي ﻣﺘﻔﺎوت و ﻧﺴﺒﺖ. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻴﺎه ﺑﻪ ﺣﻼل ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪﻧﺪ . ﻧﺘﺎﻳﺞ. : ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ. روش. ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮاج. ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻨﻠﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻼل. )20 :80( آب :ﻣﺘﺎﻧﻮل.

دریافت قیمت

Patent CN104266859A - Extraction device and extraction analysis ...

201517 ... The invention relates to an extraction device and an extraction analysis ... dispersive spectroscopy EDS foreign body composition analysis, the...

دریافت قیمت

استخراج ترکیبات ثانویه گیاهی از خانواده کاسنی - صدا و سیمای اصفهان

6 ساعت قبل ... استخراج ترکیبات ثانویه گیاهی از خانواده کاسنی ... به روش پرکولاسیون (براي انجام این روش از دستگاه پرکولاتور که اغلب به صورت استوانه اي یا...

دریافت قیمت

High-Pressure Device for Fluid Extraction from Porous Materials ...

High-Pressure Device for Fluid Extraction from Porous Materials: Application to Cement-Based ... tration and its chemical composition plays a significant role in.

دریافت قیمت

اندازه‌گیری گونه‌های موجود در مایعات با دستگاه XRF - خبرگزاری مهر ...

31 ژانويه 2015 ... این روش سرآغازی بر طرح‌های مشابه در استخراج ترکیبات آلی فلزی به منظور ... جزء جدایی ناپذیر تشخیص و تحلیل با یک دستگاه مشخص، روش‌های آماده...

دریافت قیمت

طراحی و ساخت دستگاه استخراج مایع-مایع - باشگاه خبرنگاران جوان

12 ژوئن 2015 ... پژوهشگران استان اردبیل موفق به طراحی و ساخت دستگاه استخراج مایع-مایع ... که می‌تواند یکی از ترکیبات موجود مخلوط را در خود حل کند و با ترکیب...

دریافت قیمت

ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ روش اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ اﺳﺎﻧﺲ ﮔﻴﺎه زﻧﻴﺎن - SID

ﻫﺎي ﮔﻴﺎه زﻧﻴﺎن. (. Carum copticum. ) ، ﺑﺎ دو روش ﺗﻘﻄﻴﺮ ﺑﺎ آب و اﺳﺘﺨﺮاج ﺑـﺎ. ﻣﺎﻳﻜﺮوﻳﻮ ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﺣـﻼل، اﺳـﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﻳـﺪه و ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﺳـﺎﻧﺲ. ﻫـﺎي ﺣﺎﺻـﻞ ﺑـﻪ ﻛﻤـﻚ دﺳـﺘﮕﺎه ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓـﻲ. ﮔﺎزي.

دریافت قیمت

استخراج و اندازه‌گیری ترکیب کوئرستین و کامفرول در اندام‌های مختلف ...

در روش دوم به نمونه قبلی که با حلال کلروفرم استخراج شده بود پس از جدا کردن حلال، ... جمعاً 32 نمونه بدست آمد که میزان ترکیب کوئرستین وکامفرول آنها توسط دستگاه...

دریافت قیمت

ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺘﺨﺮاج ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻃﺒﯿﻌﻰ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﻣﻮاج ﻣﯿ

روش ﻫﺎي ﺳﻨﺘﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻰ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻃﺒﯿﻌﻰ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﺜﻞ ﺗﻘﻄﯿﺮ آﺑﯽ ﯾﺎ ﺑﺨﺎر آب و اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﺎ ﺣﻼل آﻟﯽ ﻣﻌﺎﯾﺒﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺗﻼف. ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻓﺮّار، ﺑﺎزده .... ﺷﺎﻣﻞ زﻣﺎن اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ، ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺪازه دﺳﺘﮕﺎه اﺳﺘﺨﺮاج،. اﻧﺘﻘﺎل اﻧﺮژى...

دریافت قیمت

جداسازی اندام توليد سم و روش استخراج و شناسايی کونوتوکسين‌ها در ...

26 مه 2014 ... روش اﺻﻠﻲ ﺑﺮاي ﺗﺸﺮﻳﺢ و آﻣﺎده. ﺳﺎزي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت. ﭘﭙﺘﻴﺪي از دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮﻟﺪ ﺳﻢ ﻣﻌﺮﻓﻲ. ﺷﺪه ﻛﻪ در روش اول. ﻋﺼﺎره. ي ﭘﭙﺘﻴﺪي از ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺣﻼل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮﻟﺪ ﺳﻢ ﻳﺎ. ﭘﻮدر ﺧﺸﻚ آن ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ. ﺷﻮد (.

دریافت قیمت

A PRESSURE-MEMBRANE EXTRACTION APPARATUS FOR SOIL ...

The composition of the soil solution has been given considerable attention in connection with soil ... and Kezer (10) effected the extraction of solutions from slick spot soils by contact with rolls of dry filter ..... lecting device. Indus. and Engin.

دریافت قیمت

اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻨﻪ رﻗﻢ ﻣﻮﺗﯿﮑﺎ ﺑﻪ روش ﻣﺎدون ي ﻋﺼﺎره

و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﮐﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻓﻨﻠ. (ﯽ. 100 ... ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﭘﻠﯽ ﻓﻨﻠﯽ. در. °C .... ﺷـﺎرﻟﻮ و ﮐﺎﻟـﺪون. ﺧﺮﯾـﺪاري. ﮔﺮدﯾﺪ . اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﺎ آب ﻣﺎدون ﺑﺤﺮاﻧﯽ. ﻦﯾا. دﺳﺘﮕﺎه. ﺷﺎﻣﻞ. ﺗﺎﻧﮏ. آب. ﻣﻘﻄﺮ. ،. ﭘﻤ. ﭗ.

دریافت قیمت

بهينه سازي استخراج ترکيبات فنوليک از گياه پونه گاوي ...

بهینه سازی استخراج ترکیبات فنولیک از گیاه پونه گاوی با استفاده از دستگاه اولتراسوند. سه شنبه، ۲۱ خرداد ۱۳۹۲...

دریافت قیمت

بررسی بهترين روش استخراج ترکيبات فنلی موجود در گياه سرخارگل ...

به علاوه روش‌های ماسراسيون، سونيکاسيون، پرکولاسيون، استخراج گرم و استخراج مداوم (با دستگاه سوکسله)، پودر گياه با اندازه ذره‌ای متفاوت و نسبت‌های مختلف گياه به...

دریافت قیمت

داﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﻣﯿﻮه زرﺷﮏ ﺑﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻓﻨﻮ

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻓﻨﻮﻟﯽ ﻋﺼﺎره. ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﻣﯿﻮه زرﺷﮏ ﺑﯽ. داﻧﻪ. (. Berberis vulgaris. ) ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ... 3. 2-3. اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﻪ روش. SCW. ﻋﺼﺎره. ﮔﯿﺮي از ﻣﯿـﻮه زرﺷـﮏ ﺑـﯽ. داﻧـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ دﺳـﺘﮕﺎه...

دریافت قیمت

ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻛﻮﺗﺎه ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﺛﺮ ﺣﻼل و ﺗﻜﻨﻴﻚ اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ

اﺛﺮ ﺣﻼل و ﺗﻜﻨﻴﻚ اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب روﻏﻦ ﭘﺴﺘﻪ. آﻧﺎ ﻋﺒﺪاﻟﺸﺎﻫﻲ ... ﻫﮕﺰان، دي ﻛﻠﺮوﻣﺘﺎن، اﺗﻴﻞ اﺳﺘﺎت و اﺗﺎﻧﻮل، روﻏﻦ ﭘﺴﺘﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﻳﺪ .... ﻣﺘﻔﺎوت ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﮔـﺎز ﻛﺮوﻣـﺎﺗﻮﮔﺮاف و دﺗﻜﺘـﻮر.

دریافت قیمت

استخراج عصاره دارچين و بررسی تأثير آن بر پايداری روغن آفتابگردان

ﻫﺪف از اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، اﺳﺘﺨﺮاج ﻋﺼﺎره دارﭼﻴﻦ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از دو روش ﺣـﻼل ﺳـﺮد و ﺳﻮﻛـﺴﻠﻪ و. ﺗﻮﺳﻂ دو ﺣﻼل اﺳﺘﻮن و ... ﻧﻮل ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺣﻼل اﺳﺘﻮن ﺑﻮد؛ وﻟﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻨﻮﻟﻴﻚ ﻣﻮﺟـﻮد در ﻋـﺼﺎره اﺳـﺘﻮﻧﻲ در ﻫـﺮ دو روش، ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﺑـﻮد . در ﺑﺮرﺳـﻲ .... ﺣﺎﺻﻞ در دﺳﺘﮕﺎه روﺗﺎري ﺗﺤﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻘﻄﻴﺮ در ﺧـﻸ ﻗـﺮار. ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ . از ﺧـﻸ.

دریافت قیمت