اندازه بهینه از سنگ آهن از کارخانه فرآوری

چاپ - دانشگاه تهران

"شبیه سازی مدار بسته آسیای نیمه خودشکن و هیدروسیکلون کارخانه فرآوری طلای آق ... "بهینه سازی اندازه گلوله در آسیای اولیه واحد نیمه صنعتی شرکت سنگ آهن گل گهر.

دریافت قیمت

ﮔﻬﺮ آﻫﻦ ﮔﻞ رﯾﺰي ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻧﻮﻣﺎﻟﯽ ﺷﻤﺎره ﭼﻬﺎر ﻣﻌﺪن ﺳﻨﮓ ﺗﻌ - SID

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺤﺪوده ﻧﻬﺎﯾﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﯾﺰي ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻧﻮﻣﺎﻟﯽ ﺷﻤﺎره ﭼﻬﺎر ﻣﻌﺪن ﺳﻨﮓ. آﻫﻦ ﮔﻞ. ﮔﻬﺮ. ﻋﻠﯽ دﻫﻘﺎﻧﯽ. ﭘﻮر. *. اﯾﺮان، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان، دا .... (Sevim 1998). ﺑﻌﺪ از. ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺪل ﺑﻠﻮﮐﯽ اﻗﺘﺼﺎدي، ﻣﺤﺪوه ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﻌﺪن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد . ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﻬﯿﻨـﻪ. ﻣﺤﺪوده ﻧﻬﺎﯾﯽ در ﻣﻌﺎدن روﺑﺎز ..... ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭼﻬﺎر ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﺰان ﺧﻮراك ورودي ﺑـﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧـﻪ. ﺑﺮاﺑـﺮ. /2. 4 ... اﻧﺪازه ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻌﺪن و اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ. (.. اﮐﺒﺮي،. 1387. ).

دریافت قیمت

magiran : فصلنامه مهندسي معدن، شماره 13

تابع انتخاب سنگ آهن پلاسري سنگان با دانهبندي 10- ميليمتر در آسياي ... شبيه سازي مدار بسته آسياي نيمه خودشكن و هيدروسيكلون كارخانه فرآوري طلاي آق دره

دریافت قیمت

فراوري هماتيت از باطله هاي كارخانه تغليظ مجتمع سنگ آهن گل گهر

مقاله فراوري هماتيت از باطله هاي كارخانه تغليظ مجتمع سنگ آهن گل گهر, در اولين ... نتيجه بهينه در جدايش تر، در دانه بندي d80=240μm و شدت ميدان مغناطيسي بيش از...

دریافت قیمت

روشهاي متداول فرآوري آهن - پايگاه ملي داده هاي علوم زمين : اطلاعات مواد معدني

در راستاي استفاده بهينه از ضايعات و توليد اقتصادي با جمع‌آوري گرد و غبار، لجن و ... مواد ورودي اين واحد از غبارات سنگ آهن، لجن‌ها و پوسته‌هاي اكسيدي حاصل از توليد ... بدهند که اين خود باعت افزايش کارايي کوره به اندازه يازده درصد نسبت به قبل گرديد. ... همانگونه که از روابط بالا به دست مي‌آيد کارخانه توليدکننده DRI به دو گاز احيا کننده...

دریافت قیمت

Contrive History - Simp طرح تجهيز معادن سنگ آهن سنگان

معادن سنگ آهن سنگان برای اولين بار و در حدود ۶۰۰ سال پيش با عنوان معادن سنگ آهن خواف در كتاب ... معدنی و فرآوری، مطالعات امكان سنجی، بررسی چرخه توليد، تعيين ظرفيت بهينه، فاز بندی توليد، ... و دانيلی ايتالی، شروع احداث كارخانه های توليد كنسانتره و گندله آهن در اينده نزديك ميسر مي‌گردد. ... دانه, اندازه ۹ تا ۱۶ ميليمتر, حداقل ۸۵, درصد.

دریافت قیمت

کاوش گستر امین

سنگ آهن در پی محدود شدن برنامه‌های توسعه بی اچ پی بیلیتون و عرضه معادن پرهزینه، به سوی سومین ... سوءمدیریت چینی‌ها در بزرگترین کارخانه فراوری سنگ‌آهن زنجان. 1.

دریافت قیمت

اﻓﺰار ﺳﺎزي آﺳﻴﺎي ﺧﻮدﺷﻜﻦ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮآوري ﭼﻐﺎرت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎ

8 سپتامبر 2009 ... ﺑﺮاي ﺑﻬﻴﻨﻪ. ﺳﺎزي ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻛﻪ در ﻣﻘﻴﺎس ﺻﻨﻌﺘﻲ. ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺮﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي ... ﺳﺎزي در ﻣﺪار ﺧـﺮداﻳﺶ ﻓﻌﻠـﻲ ﻛﺎرﺧﺎﻧـﻪ ﻓـﺮآوري ﺳـﻨﮓ آﻫـﻦ. ﭼﻐﺎرت، ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺑﻬﻴﻨﻪ.

دریافت قیمت

معاونت پژوهشی - گروه پژوهشی کنترل و مدل سازی سیستم های فرآوری مواد ...

طراحي و ساخت سيستم هوشمند اندازه گيري و تحليل كيفيت دانه بندي مواد معدني بر ... بهينه سازي مصرف انرژي آسياهاي نيمه خودشکن کارخانه فرآوري سنگ آهن چغارت با...

دریافت قیمت

اصل مقاله (1755 K) - روش های تحلیلی و عددی در مهندسی معدن - دانشگاه یزد

ﺑﺮداري. ﺑﻬﯿﻨﻪ از. ﺧﻮراك ورودي. ﺧ. ﻂ. ﺳﻪ ﭼﺎﻫﻮن. در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮآوري ﺳﻨﮓ. آﻫﻦ ﭼﻐﺎرت. آﺳﯿﻪ. ﻧﻮرﺳﺘﻪ. 1 .... اﻧﺪازه. ﮔﯿﺮي. را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد. ﻣﻘﺪار اﯾﻦ ﭘﺮاش ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل ﻓﻮق. 026. 0/. ﺑﻪ دﺳﺖ. آﻣﺪه. اﺳﺖ.

دریافت قیمت

رزومه - دانشکده مهندسی معدن و متالورژی - دانشگاه صنعتی امیرکبیر

تدريس دروس دوره دکترا فرآوري مواد معدني (بهینه سازی مدارهای فرآوری) .... تولید کنسانتره خوراک کارخانه گندله سازی سنگ آهن از باطله های کم عیار و بسیار پر سولفور ... بررسي تاثير اندازه و ميزان گلوله مصرفي بر عملكرد آسياي نيمه خودشكن مجتمع مس...

دریافت قیمت

فهرست پروژه های انجام شده - مرکز تحقیقات فراوری مواد معدنی ایران

فرآوري سنگ آهن معدن جلال آباد در مقياس آزمايشگاهي و نيمه صنعتي ... شركت سنگ آهن مركزي رباط. 8 ... اندازه گيري پارامترهاي زيست محيطي آبهاي زير زميني دشت دزفول ... مطالعات نيمه صنعتي بهينه سازي عملكرد آسياي ميله اي و گلوله اي جهت حذف نرمه در مدار .... مطالعه ازمایشگاهی فرآوری برای کنسانتره تر کارخانه فرآوری سنگ آهن گل گهر.

دریافت قیمت

پروژه های خاتمه یافته - YIMRC

مطالعه و بررسي ساخت فلوكولانت مصرفي در كارخانه فرآوري مجتمع سنگ آهن چادرملو ... بهینه سازی الگوی انفجار در حفاری تونلهای پیشروی سنگی معدن زغالسنگ همکار ... بررسي و اندازه گيري ميزان گرد و غبار در معادن زغالسنگ البرز مركزي و ارائه راهكار به...

دریافت قیمت

کلبه معادن ایران

گزارش کارآموزی فرآوری و کانه آرایی معدن چادرملو. ادامه مطلب. نویسنده: عابد .... ناتم به نصب تجهیزات اندازه گیری در سطح بالایی نیاز دارد. این در آستر، زمین و ..... 24. بهينه سازي وكنترل عيار سنگ معدن مس سرچشمه و تاثير آن در بازيابي كارخانه تغليظ 25.

دریافت قیمت

دانلود فصل نامه به صورت کامل - پژوهشکده سنگ آهن و فولاد گلگهر

7- ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻨﻲ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺍﺳﻼﺭﻱ ﺗﻪ ﺭﻳﺰ ﺗﻴﻜﻨﺮ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮﺁﻭﺭﻱ. ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻭ ... 9- ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎﺯﻱ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﺩﺭﺁﺳﻴﺎﻱ ﺍﻭﻟﻴﻪ ... ﺑﺨﺶ ﺁﺑﺮﻓﺘﻲ ﻭ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺳﻨﮕﻲ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻣﻌﺪﻥ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﮔﺮﺩﻳﺪ. ﻫﺮ ﻗﺪﺭ ﺍﻳﻦ...

دریافت قیمت

فرآوری مواد معدنی

29 ا کتبر 2002 ... ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻧﺪازه ذرات در ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺷﻨﺎورﺳﺎزي ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮآوري ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺲ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ. دﮐﺘﺮ ﺻﻤﺪ ﺑﻨﯿﺴﯽ ... ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﻧﺤﻮه ﻓﺮآوري ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻨﮓ ﻣﻌﺪن ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺲ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ. دﮐﺘﺮ ﺻﻤﺪ ﺑﻨﯿﺴﯽ ... ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﺷﯿﻤﯽ ﺳﻄﺢ در ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻓﻠﻮﺗﺎﺳﯿﻮن آﭘﺎﺗﯿﺖ از اﮐﺴﯿﺪﻫﺎي آﻫﻦ. دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ. رﻧﺠﺒﺮ.

دریافت قیمت

اولین ماهنامه تخصصی آهن قراضه و ضایعات فوالدی در ایران نسخه صفر ا

فرآوری آهن قراضه در کارخانه های فوالدسازی. همایش چشم ... کمک به توسعه آموزش روش های صنعتی در فراوری ضایعات و شیوه های بهینه مصرف. - ایجاد تحرک در .... کارخانه های با کوره های قوس و کنورتور و القائی، عبارت از سنگ. آهن، قراضه و .... )دستی یا ماشینی( بایستی در اندازه و ابعاد مورد نظر مصرف کنندگان سایز بندی و خردایش صورت گیرد.

دریافت قیمت

سایت مهندسی معدن

31 جولای 2012 ... آهک که محصول تولیدی سنگ آهک است، ماده اولیه ای برای تولید هزاران محصول دیگر .... بهینه سازی عملکرد هیدروسیکلون اولیه کارخانه فسفات اسفوردی با روش ... نتیجه به دست آمده با روش فوق و پیش بینی توزیع اندازه مواد در جریان ته ریز...

دریافت قیمت

بيشتر - مرکز تحقیقات فرآوری مواد کاشی گر .::.

نتایج بازرسی های فرآیندی از تیکنرهای مس-مولیبدن کارخانه های تغلیظ و نتایج و .... مواد به سرندها و همچنین سنگ شکن ها و عدم بکارگیری بهینه مدار سنگ شکنی می باشد. ... از این آسیاها‌ براي کاهش اندازه 308 تن بر ساعت کنسانتره سنگ آهن با رطوبت 5...

دریافت قیمت

دانلود

ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﻟﺮﭘﺮﺱ ﺩﺭ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﺠﺎﺕ ﻓﺮﺁﻭﺭﻱ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻛﺸـﻮﺭ ﻧﺸـﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻛﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻇﺮﻓ ﻴﺖ ﺁﺳﻴﺎﺏ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺍﻱ ﺑﻪ ﻣ ... ﺁﻥ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﻭﺭﻱ ﻛﻴﻤﺒﺮﻟﻴﺖ ﻭ ﺳــﻨﮓ ﺁﻫﻦ، ﺑﺎﻋﺚ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺑﺴــﺘﺮﻱ ﺷــﺪ ﺗﺎ.

دریافت قیمت

سنگ آهن - سایت مهندسی معدن

از عیار آهن برای تعیین کیفیت ذخیره آهن استفاده می شود. به دلیل هزینه های سنگین حمل و نقل آن به فواصل دور و فروش آن، عیار آهن بسیار مهم است و لازم است به اندازه ای...

دریافت قیمت

مقالات پذیرفته شده - اولین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی فناوری های ...

294, طراحی و کالیبراسیون دستگاه اندازه¬گیری مقاومت¬ویژه الکتریکی نمونه¬های خاک در ... عیار بار ورودی کارخانه های فرآوری؛ مطالعه موردی: کارخانه فرآوری چغارت, سخنرانی ... 347, بهینه سازی عملیات حفاری و انفجار معدن سنگ آهن رباط پشت بادام با...

دریافت قیمت

پنل ایمیدرو2 - مجله سراسری سازمان نظام مهندسی معدن

اصلاح و بهینه سازی خطوط فرآوری مواد معدنی .... شركت مهندسين مشاور ناموران, 1386, 6, فرآوري سنگ آهن معدن جلال آباد در مقياس آزمايشگاهي و نيمه .... جهاد دانشگاهي شهيد بهشتي, 1387, 6, اندازه گيري پارامترهاي زيست محيطي آبهاي زير زميني دشت دزفول, 4.

دریافت قیمت

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺭﺩﻳﻒ 1 Detectin of subsurface Qanats by ... - صفحه اصلی

ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺳﻨﺠﻲ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺭﺻﺪ ﺟﺎﻣﺪ ﺗﻴﮑﻨﺮ ﺑﺎﻃﻠﻪ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮﺁﻭﺭﻱ ﺳﻨﮓ ﺁﻫﻦ ﮔﻞ ﮔﻬﺮ. 82. ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺳﻨﺠﻲ ﭘﺮﻋﻴﺎﺭﺳﺎﺯﻱ .... ﺑﻠﻮﮎ ۲ ﻣﻌﺪﻥ ﭼﻐﺎﺭﺕ. 196. ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭﺍﺭﺍﺋﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮﺁﻭﺭﻱ ﻃﻼﻱ ﻣﻮﺗﻪ.

دریافت قیمت

رياست دانشگاه - دانشگاه صنعتی ارومیه

نفر اول بين دانشجويان دوره کارشناسي استخراج معدن- دانشگاه تهران در سال1367 ... نوروزی-تعيين ابعاد بهينه کوپهای استخراجی درمدلسازی کامپيوتری ذخاير سنگ ... عبدالهی شريف,عارف عليپور-بررسی توليد باطله خميری در کارخانه فرآوری طلای آق دره و اثرات ... عارف عليپور, مجتبی مختاريان اصل, جعفرعبدالهی شريف-1389-اندازه گيری...

دریافت قیمت

ﻱ ﻓﺮﺁﻭﺭ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺟﺪﺍﻳﺶ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺗﺮ ﻱ ﺗﻌﻴﻴ

ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺟﺪﺍﻳﺶ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺗﺮ. ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ. ﻓﺮﺁﻭﺭ. ﻱ. ﺳﻨﮓ ﺁﻫﻦ ﮔﻞ ﮔﻬﺮ. ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻣﻴﻦ ﻓﺘﺤ. ﻲ١. ، ﺑﻬﺮﺍﻡ ﺭﺿﺎﻳﻲ. ٢. ، ﻋﺒﺎﺱ ﺳﺎﻡ .... ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻡ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺟﻬﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﺎﻱ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎﺯﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔ. ﺮﻓﺖ . ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎﻱ ﻣﺪ...

دریافت قیمت

بهبود کیفیت کنسانتره تر کارخانه فرآوری مگنتیت شرکت معدنی و ...

با استفاده از مطالعات کانی شناسی و انجام آزمایش های لوله دیویس روی سنگ آهن مجتمع ... 90 میکرون، اندازه بهینه ذرات به منظور کسب حداکثر بازیابی آهن و حداقل سولفور در...

دریافت قیمت

استاندار به ابهامات کارخانه ذوب آهن رومشکان پاسخ دهد - پایگاه خبری ...

1 جولای 2015 ... (مثلاً کارخانه فراوری مس به این دلیل در کرمان قرار دارد که نزدیک معدن مس ... حال سوالی که مطرح می شود این است که رومشکان به معدن “سنگ آهن” نزدیک است یا به بازار مصرف؟ ..... متر مکعب در ماه حساب کنیم یعنی به اندازه مصرف ۸۶۴۰ خانواده در ماه و اگر .... داشته باشیم بهتر است راهکارهای خود جهت بهینه و حداکثر استفاده از این...

دریافت قیمت

فراوری مواد معدنی - راهنمایی برای انتخاب موضوع پایان‌نامه در رشته ...

27 دسامبر 2013 ... شناسایی و بررسی روشهای فرآوری سنگ معدن فسفات گزستان. کاهش فسفر کنسانتره نهایی آهن معدن چادرملو. تعیین شرایط بهینه لیچینگ کانه مس معدن چیزه زنجان. بررسی عوامل موثر بر فلوتاسیون ستونی هماتیت، کارخانه فرآوری چادرملو .... بررسی تاثیر کانی شناسی و اندازه ذرات بر سینتیک انحلال کانه سولفیدی کم...

دریافت قیمت

کارشناسی مهندسی استخراج معدن - دانشگاه شاهرود

اﺻﻮل ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮآوري ... ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻓﻠﻮﺗﺎﺳﯿﻮن ﻫﻤﺎﺗﯿﺖ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﭼﺎدرﻣﻠﻮ. ،" .... ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻧﺪازه ذرات ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﻣﺘـﺎﻟﻮرژﯾﮑﯽ. ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮآ. وري ﻣﺲ ﺳﻮﻧﮕﻮن. ،. اوﻟﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠـﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳـﯽ ﮐﺎﻧـﻪ آراﯾـﯽ...

دریافت قیمت

فرآيند توليد كنسانتره از سنگ آهن - شركت توسعه معادن و صنايع معدني ...

سنگ آهن طي فرايندهاي فيزيكي و شيميايي در كارخانجات فولادسازي، فراوري شده و آهن ... شده باشد، از سنگ شكن مخروطي استفاده مي شود و ابعاد مواد معدني تا اندازه 30 ميلي...

دریافت قیمت

صفحه شخصي سيد محمد جواد کليني - دانشجويان - دانشگاه تربیت مدرس

حجت نادري، '' تأثير تركيب كاني اندازه و شكل ذرات بر سينتيك انحلال كانه سولفيدي ... داود روزبهاني '' شناسايي و بررسي روشهاي فرآوري سنگ فسفات گزستان يزد'' 1381. ... کيانوش بارانی " بررسي افزايش بازيابي آهن در کارخانه فرآوري چادرملو با استفاده از ... امين رافتي '' تعيين شرايط بهينه ليچينگ كانه مس معدن چيزه زنجان'' 1382.

دریافت قیمت

مرکز تحقیقات فرآوری مواد کاشی گر .::. زیست نامه دکتر صمد بنیسی

9- کارخانه فرآوری سنگ آهن گل گهر (1388 تاکنون) .... M. Poorkani and S. Banisi, “Determination of Optimum Ball Size Distribution for Laboratory Grinding Mills,”...

دریافت قیمت

روشهای مختلف تولید گندله از سنگ آهن در ایران و جهان - نودهشتیا

لذا براي توليد گندله ميتوان سنگآهن را تا حد دانهبندي بهينه خرد كرد (60 ميكرون) تا ... برخوردار است، به عبارت ديگر احداث يك كارخانه گندلهسازي در جوار معادن سنگآهن ... تر يا خشك در آسيابهاي گلولهاي يا ميلهاي به اندازه مناسب خرد ميكنند و چنانچه از روش تر...

دریافت قیمت