وظایف افسر تعمیر و نگهداری کارخانه های تلفن همراه

بانک شرکتهای کشتیرانی , بندری , دریایی

مناقصه راهبری ، تعمیر و نگهداری و امور حفاظت خدمات ترافیک دریایی(VTS) ... نظارت کارگاهی و عالیه پروژه های تعمیر و نگهداری تأسیسات برقی، مکانیکی و تهویه...

دریافت قیمت

ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻗﺎﻧﻮن رﺳﻴﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت راﻧﻨﺪﮔﯽ

ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ اﻓﺴﺮان ﮐﺎدر و ﭘﻴﻤﺎﻧﯽ از اﻓﺴﺮان وﻇﻴﻔﻪ ﻣﻮرد وﺛﻮق ﺁﻣﻮزش دﯾﺪﻩ ﺟﻬﺖ اﺟﺮاء اﯾﻦ ... ﻣﺎدﻩ. ٣. ﺗﻬﻴﻪ، ﻧﺼﺐ و ﻧﮕﻬﺪارﯼ ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮑﯽ از ﻗﺒﻴﻞ ﻋﮑﺴﺒﺮدارﯼ، ﻓﻴﻠﻤﺒﺮدارﯼ و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ. هﺎﯼ. ﻣﺎهﻮارﻩ اﯼ و ﻧﻈﺎﯾﺮ ﺁن ... اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﺣﺪود وﻇﺎﯾﻒ و اﺧﺘﻴﺎرات ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ هﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺻﺪور .... ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻪ هﻤﺮاﻩ راﻧﻨﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺄﻣﻮران ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﺎ أﺧﺬ ﻣﺪرﮎ ﻣﺬﮐﻮر و اراﺋﻪ رﺳﻴﺪ ﺑﺪون ..... ﯾﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﮔﻮﯾﺎ ﻓﺮاهﻢ ﺳﺎزد و از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺴﺖ ﯾﺎ.

دریافت قیمت

Health & Safety Executive - مدیریت HSE

اولین کتاب فارسی در این زمینه که نوشته مهندس ربیعی است ... بيمار از حالت تهوع ، استفراغ و خستگي به همراه كرمپ هاي (انقباضات) عضلاني شكايت دارد. ..... فعاليتها و وظايف بايستي برطبق روشهاي اجرايي و دستورالعمل هاي كاري كه در مرحله .... شرايط بهره برداري معمول و غير معمول شامل توقف اضطراري كار ، تعمير ، نگهداري و راه اندازي.

دریافت قیمت

دریافت PDF کتاب - هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی

ﺗﻠﻔﻦ. 22488756. ﻧﻤﺎﺑﺮ. 22488650. ﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺘﯽ. 3697. -. 16765. ﻗﯿﻤﺖ. : 4000. ﺗﻮﻣﺎن. « ﺣﻖ ﭼﺎپ ﻣﺤﻔﻮظ ... ﯾﺎدآوري ﺧﺎﻃـﺮات ﺧـﻮد در ﺻﺤﻨـﻪ ﻧﺒـﺮد و ﺑـﺮداﺷـﺖ. ﻫﺎي. ﺗﺤـﺮﯾـﺮي، ﺻﻮﺗﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺮي، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ. اي از ﺣﻘﺎﯾﻖ و ..... ﻫﺎ، ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺴﺮان روﺳﯽ، در اﯾﺮان ﺗﺸﮑﯿﻞ. ﺷﺪه ﺑﻮد .... ﻧﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻧﺤﻼل ﺳﺎزﻣﺎن و ﮔﺴﺘﺮش ﻗﺒﻠﯽ .... ﺟﻨﮓ اﻓﺰارﻫﺎي ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﻪ. روﺳﯽ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺑﺎﺑﮏ. (. زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻌﻤﯿﺮ و. ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﯿ.

دریافت قیمت

متن قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

جایگزینی افسران کادر و پیمانی از افسران وظیفه مورد ... نگهداری تجهیزات الکترونیکی از قبیل عکسبرداری، فیلمبرداری و سامانه. های ... های کشور. (. می. باشد که با هماهنگی. راهنمایی و رانندگی ملزم به اجراء این ماده. می ... این قانون در حدود وظایف و .... همراه راننده نباشد مأموران راهنمایی و رانندگی می ..... یا تلفن گویا فراهم سازد و از طریق پست.

دریافت قیمت

استاندارد بين المللي طبقه بندي مشاغل ISCO

اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺪ. 4. رﻗﻤﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه. ﻫﺎی. ﺷﻐﻠﯽ دراﯾﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻣﺪﻧﻈﺮ اﺳﺖ . در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑـﻪ. ﻧﮑﺎت زﯾﺮﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨ. ﯿﺪ ... ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ. ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻟﻮازم ... ﻓﺮوش ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﺎم ﮐﺎﻻ آورده ﺷﺪه،ﺻﺮﻓﻨﻈﺮﺷﺪه اﺳﺖ . ﺑﺮای ﮐﺪﮔﺬاری ... ﻫﺎ، ﻣﻬﻨﺪﺳ. ﺎن و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻣﺮﺑﻮط. 2141. آرﺷﯿﺘﮑﺖ. ﻫﺎ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﯾﺰان ﺷﻬﺮی و ﺗﺮاﻓﯿﮏ. 2142. ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻋﻤﺮان .... اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﺗﻠﻔﻦ. (. ﺗﻠﻔﻨﭽﯽ. ﻫﺎ. ) ...... ﻣﺪﯾﺮ اﻣﻮر ﻧﮕﻬﺪاری و ﺗﻌﻤﯿﺮات اﺳﺎﺳﯽ. 1427.

دریافت قیمت

قانون رسيدگي به جرايم رانندگي

ﺑﻪ اﻓﺴﺮان ﮐﺎدر و ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﻣﻮرد وﺛﻮق راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻧﯿﺮوي اﻧﺘﻈـﺎﻣﯽ ﺟ. ﻤﻬـﻮري ... ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻮاره اي و ﻧﻈﺎﯾﺮ آن ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ ﺗﺨﻠﻒ و ﮐﻨﺘﺮل ﻋﺒـﻮر و ﻣـﺮور در ﺷـﻬﺮﻫﺎ ﺑـﻪ ... ﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﺣـﺪود وﻇـﺎﯾﻒ و اﺧﺘﯿـﺎرات ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﺷـﺪه ... ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣـﺄﻣﻮران راﻫﻨﻤـﺎﯾﯽ و راﻧﻨـﺪﮔﯽ آن را اراﺋـﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ ..... وﻟﺘﯽ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺗـﺄﻣﯿﻦ، اﺳـﺘﻘﺮار، اراﺋـﻪ ﺧـﺪﻣﺎت، ﺗﻌﻤﯿـﺮ و ﻧﮕﻬـﺪاري ﺗﺠﻬﯿـﺰات. اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ .... ﯾﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﮔﻮﯾﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳـﺎزد و...

دریافت قیمت

کامران نرجه - ایمنی و ترافیک

بنابراین کارخانه های سازنده در طراحی هواپیما به حدی ضریب ایمنی پرواز سرنشینان ... مهندس نوروزی : بخش مهمی از ایمنی هواپیما منوط به شرایط تعمیر و نگهداری آن در طول دوره ... کتابچه ها و دستورالعمل های مختلفی برای تعمیر و نگهداری هواپیما و همچنین ...... نيز نتايج مشابهي در پي دارد به شكلي كه جريمه صحبت با تلفن همراه در نيويورك 100...

دریافت قیمت

مهندسی دریا - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

مجموعه دروس این رشته همراه با بکارگیری علوم مهندسی مکانیک و تکنولوژی مربوط به آن در مورد طراحی، ... بر مشاغل تخصصی خود به عنوان افسر می‌توانند پس از کسب تجربیات کافی در کارخانه هاو صنایع دریایی کشور به تعمیر ونگهداری و تولید بپردازند. ... سیاست محرمانگی · دربارهٔ ویکی‌پدیا · تکذیب‌نامه‌ها · توسعه‌دهندگان · نمای تلفن همراه.

دریافت قیمت

معرفی رشته های تحصیلی دانشگاهی - مشـــــــــــــــــــاوره - بلاگفا

1 ژوئن 2013 ... برای‌مثال‌ در کارخانه‌های‌ ساخت‌ لوازم‌ یک‌بار مصرف‌ مثل‌ سرنگ‌، ... باید استانداردو گریدمدیکال‌ داشته‌ باشد که‌ این‌ نیز درحیطه‌ وظایف‌ مهندس بیومواد است‌. ... (بسیاری‌ از درس‌های‌ این‌گرایش‌ همراه با آزمایشگاه‌ است‌.) ... دانشجویان رشته تعمیر و نگهداری هواپیما در چهار بخش، اطلاعات پایه را کسب می‌کنند که این چهار بخش عبارتند از:

دریافت قیمت

استخدام با مدرک دیپلم | سایت استخدام , آگهی استخدام جدید , استخدامیا

علاقمندان به همکاری میتوانند رزومه خود را با ذکر عنوان شغلی به آدرس ایمیل .... با شماره ۲۸۱۰۳-۰۲۱ داخلی (۸۰۲) و یا با شماره همراه ۰۹۰۱۴۸۵۶۴۹۷تماس حاصل فرمائید. .... برای اطلاع از شرح وظایف و توانمندی های مورد نیاز در هر ردیف شغلی کلیک نمایید. ...... ۱۴, مهندس تعمیرات برق, کرج, لیسانس, ۳ سال, آشنایی با تعمیرات و نگهداری دستگاهها و PLC.

دریافت قیمت

ایمنی صنعتی - مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی صنعتی

Simulation of pedestrian contra-flow by multi-agent DEM model with self-evasive action model .... حمایتی را ایجاد می‌نماید که در برابر رویدادها و اتفاقات فرآیند نگهداری می‌نماید . .... خسارات پرداختی، هزینه های پزشکی، تعمیرات دستگاهها می شــود، محاسبه کنیم. ... با تشکر ویژه از آقایان مهندس باقدم و عالی نسب از پتروشیمی بندر امام

دریافت قیمت

zaum/fa_50K.txt at master · zacharydenton/zaum · GitHub

2 فوریه 2013 ... zaum - Spaced repetition language learning built with Meteor. ... های 626112. آن 604659. مي 576096. هاي 574332. شده 560797. خود 511217.

دریافت قیمت

بررسی نقش راه در تصادفات وسائط نقلیه موتوری زمینی

7 ژانويه 2012 ... و در این میان دغدغه اصلی سازمان های متولّی امر ترافیک ارائه راه کارهای ایمنی ترافیک است. .... وراهنمایی و رانندگی تهیه و همراه این آئین نامه برای اطلاع عمومی در اختیار مراجع ... از تعریض ، تعمیر ، نگهداری ، حفاری و مانند آنها ،‌هماهنگی های لازم را انجام داده و ... تلفن و مانند آنها موظفند مثلث دید رانندگان را در تقاطع ها بازنگهدارند.

دریافت قیمت

آموزش گام به گام رانندگی

22 ژانويه 2014 ... این تصاویر دلخراش و ناگوار رانندگی که توسط یکی از افسران زحمت کش ... خواب آلودگی، سرعت غیر مجاز،سبقت غیر مجاز،استفاده از تلفن همراه است که همه ... 14- در هر نقطه از معابر در حال تعمیر، شستشو، تعویض روغن و نیز در طول مسیر های ویژه .... به علت بالا بودن مخارج تعمیر و نگهداری با استفاده از محلول میتره پس از...

دریافت قیمت

معرفی 10 رشته برتر فنی مهندسی به ترتیب اولویت بازار کار | مرکز ...

برای نمونه در گوشی تلفن همراه ما هم تجهیزات مربوط به مدارهای مخابراتی و هم ... فرصت های شغلی یک مهندس کنترل نیز بسیار گسترده است چون در هر جا که یک مجموعه عظیمی .... ای در مورد روش*های مدیریت، طراحی، پیاده سازی و نگهداری برنامه*ها و پروژه*های نرم .... اصول کلی و نحوه کار با ماشینهای دستی و تعمیر و نصب تمام سرویسهای صنعتی می...

دریافت قیمت

جزئيات كامل قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي - عصر ایران

22 آوريل 2011 ... ماده2ـ به افسران كادر و پيماني مورد وثوق راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي ... راهنمايي و رانندگي بوده و آموزش لازم را ديده باشند اختيارات و وظايف مندرج در اين ..... نسبت به تأمين، استقرار، ارائه خدمات، تعمير و نگهداري تجهيزات الكترونيكي و ... وسايل نقليه را از طريق شبكه هاي تارنما (وب سايت) يا تلفن گويا فراهم سازد و...

دریافت قیمت

قوانین راهنمائی و رانندگی - شرکت خدمات بیمه امیدآوران فردوسی

ماده2ـ به افسران کادر و پیمانی مورد وثوق راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی ... در راهنمایی و رانندگی بوده و آموزش لازم را دیده باشند، اختیارات و وظایف مندرج در این ماده را از ..... ارائه خدمات، تعمیر و نگهداری تجهیزات الکترونیکی و هوشمند ثبت تخلف، کنترل و ... های تارنما (وب سایت) یا تلفن گویا فراهم و از طریق پست یا سامانه‌های(سیستم های)...

دریافت قیمت

پورتال شركت نفت فلات قاره ايران

افزایش تولید میدان رشادت با انجام تعمیرات چاه‌ها و پمپ‌های درون‌چاهی · » ادامه خبر ... تعمیر و استفاده مجدد از کارت‌های الکترونیکی در منطقه لاوان · » ادامه خبر...

دریافت قیمت

وظایف و مسوولیت فرمانده و کارکنان کشتی (فصل ششم) | پرتال جامع ...

29 آگوست 2012 ... ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼی ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮﺍﻩ ... ماده ۸۴- (نگهداری مدارک و اسناد کشتی) : ... ۹- اجازه دریانوردی و گواهی نامه‌ های فنی. ... اگر ضمن سفر جهت تعمیر و یا تعویض بعضی از تاسیسات ضروری کشتی و یا مخارج ... قرضه تنظیم و آن را به امضا افسران ارشد کشتی رسانده و مراتب را فورا به مالک کشتی اطلاع داده و کسب تکلیف نماید.

دریافت قیمت

آشنایی با شغل مهندس دریا - استخدام

31 دسامبر 2014 ... ای استخدام بزرگترین مرجع کاریابی و اخبار و آگهی های استخدامی شرکت‌های ... مهندسی دریا چندین تخصص را در بر می گیرد که هر کدام حیطه وظایف مجزایی دارند. ... مهندس کشتی در هدایت فنی ، تعمیر و نگهداری . .... ملی نفتکش ایران، شرکت کشتیرانی والفجر، کارخانه کشتی سازی صدرا، سازمان بنادر و دریانوردی و …

دریافت قیمت

قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1390/12/8 - قاضی دادگستر

27 فوریه 2012 ... ماده2ـ به افسران کادر و پیمانی مورد وثوق راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ... لازم را دیده باشند اختیارات و وظایف مندرج در این ماده را از لحاظ تشخیص تخلف و. ... قانونی تلقی شده و ضمیمه سوابق نزد اداره راهنمایی و رانندگی مربوطه نگهداری می‌شود. ..... ق293)دسترسی به ریز مکالمات و پرینت پیامک های تلفن همراه...

دریافت قیمت

مراحل استخدام در شرکت نفت قطر | IranPetroTech

5 جولای 2012 ... تلفن: ۰۹۱۷۷۷۳۹۹۷۹& [email protected] :Email: .... و تابلوبندی و سیم و سینی کشی و طراحی جعبه تقسیم های ابتکاری همراه با نشانگرهای LED(سیستم ... فوق دیپلم مکانیک تعمیر و نگهداری پمپ و کمپرسور در دانشکده نفت .... مهندس عمران با ۳۰ سال سابقه در ساختمانهای بثنی صنعتی (کارخانه های فو...

دریافت قیمت

راهنمای ثبت نام آزمون (جذب و گزینش) | کارشناس رسمی دادگستری ...

28 مارس 2011 ... بديهي است كه همراه داشتن مدارك مذكور هنگام مصاحبه بسيار ضروري ... كارشناسي براساس ماده 52 آيي ننامه اجرايي قانون كانون كارشناسان از وظايف مهم كانون ها ... مطمئ نترين وسيله ارسال و رسيد آن را تا زمان دريافت كارت ورود به جلسه آزمون نگهداري نمايد. ... 10 برق، ماشين و تأسيسات كارخانجات*( 25 ) مهندسي مكانيك، مهندسي برق و...

دریافت قیمت

اخبار بروجرد - روزهای بروجرد

همانطور که اطلاع دارید یکی از هزینه های عمده شهرداری بحث هزینه های تبلیغاتی و اطلاع ..... فلزی و بتنی هستند که استانداردهای قابل قبولی در زمینه نگهداری گندم دارند. ... و برنامه ريزي اين شهرستان اظهار كرد: برخي روستاييان از آنتن دهي خطوط تلفن همراه ... های مهم آموزش و پرورش دانست و اظهار کرد: در اجرای این طرح رنگ آمیزی مدارس، تعمیر میز و...

دریافت قیمت

شرح وظایف کارشناسان فن آوری اطلاعات

آيين نامه شرح وظايف كارشناسان فناوري اطلاعات واحدهاي تابعه نسخه اول ... ماده 2-2 - الصاق برچسب ليست قطعات داخلي رايانه ها همراه با مشخصات فني و ... تجهيزاتي كه نياز به تعمير دارند ( مانند : چاپگر ) به شركت هاي خصوصي وكنترل كيفيت تعمير تجهيزات ... ماده 1 - نگهداري صحيح از كليه تجهيزات شبكه اعم از Active و Passive بر اساس...

دریافت قیمت

6 - انجمـــن خلــــبانان ایـــــــران

ممکن است در سال های آینده تغییرات جزئی در مراحل ایجاد شود . .... طب هوایی در تهران به آدرس فلکه دوم صادقیه - اول اتوبان اشرفی اصفهانی - درمانگاه شهرداری منطقه ۵ معرفی .... از او دریافت می شود) که هنگام مراجعه به هر پزشکی باید آن را همراه داشته باشد ... *دانشكده هوافضا : در این دانشكده افسران تعمیر و نگهداری هواپیما و هوافضا تربیت می شوند.

دریافت قیمت

قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی | حقوق |حقوق گستر | وکالت | مشاوره ...

ماده ۲ـ به افسران کادر و پیمانی مورد وثوق راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی ... دیده باشند اختیارات و وظایف مندرج در این ماده را از لحاظ تشخیص تخلف و صدور قبض جریمه .... ۱۴ استفاده از تلفن همراه و وسایل ارتباطی مشابه در حین رانندگی در سرعت بالای ۶۰ .... نسبت به تأمین، استقرار، ارائه خدمات، تعمیر و نگهداری تجهیزات الکترونیکی و...

دریافت قیمت

کتابخانه دیجیتال ایلیا (نسخه جدید) | شرکت نرم افزاری ایلیا

لیست موضوعات به همراه گلچینی از کتابهای موجود در هر موضوع ... کشی – گیرنده های رادیویی – اصول ضبط مغناطیسی – عیب یابی و تعمیر رادیو ... مراقبت و نگهداری کودک – بهداشت مادر و کودک – بیماری های شایع کودکان – تغذیه و .... بقا در دریا – ملوانی – روش های ماهیگیری – آشنایی با دستگاههای کمک ناوبری – قوانین راه و وظایف افسر...

دریافت قیمت

شرکت ها، مؤسسات و سازمان های دریایی - مارين نيوز

لیست كامل اعضای حقوقی انجمن مهندسی دریایی ایران به همراه اسامی مدیران عامل، شماره‌های تماس و ... از دیگر وظایف این سازمان نظارت کامل در امور کشتیرانی، ثبت کشتی ها و ... آدرس: تهران بزرگراه افریقا بالاتر از ظفر روبروی برج قرمز خیابان شهید ..... تعمیر و نگهداری انواع الکتروموتورهای صنعتی و مگاموتور و سیم پیچی های آنها و عیب...

دریافت قیمت

سکان - بیام کشتیرانی؟

کلا کار های تعمیراتی کشتی به عهده مکانیک هاست و کارهای هدایت و ناوبری بر عهده عرشه ... افسران و ملوانان ناوگان تجاری در دو گروه عمده عرشه و موتور مشغول کار می‌باشند. ... موتور (مکانیک و برق) وظیفه تعمیر و نگهداری ماشین‌آلات کشتی را بر عهده دارند.

دریافت قیمت

وبلاگ یک مهندس... - ایمنی

4-2- تعمير ونگهداري شير آلات و لوله هاي بخار: ... لذا یکی از وظایف سیستم های ایمنی و بهداشت موجود در هر صنعت(HSE) بررسی کلیه روشهای ارزیابی ریسک ها و خطرات و...

دریافت قیمت

آتش نشاني و خدمات ايمني - شهرداری اصفهان

به همین منظور سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان در راستای ایفا نمودن وظایف خود که همانا حفظ ... خريد 3 خط تلفن ماهوارهاي همراه با گوشي مربوطه, 000/020/29 ... این واحد در 2 بخش تعمیرات و نگهداری ایستگاهها و نظارت بر روند پروژه های عمرانی ... ستاد مرکزي و ايستگاههاي تابعه تقسيم مي گردند به نحويکه افسران وظيفه بنا به...

دریافت قیمت

‌قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي : ادوات زميني

‌ماده 33 - ستاد كل سپاه مي‌تواند بنا به دستور فرماندهي كل سپاه براي انجام وظايف ..... از او دریافت می شود) که هنگام مراجعه به هر پزشکی باید آن را همراه داشته باشد ... 4-پزشک چهارم : دندان پزشک دندانها و لثه های داوطلب را معاینه می کند در کل قانون است ... *دانشكده هوافضا : در اين دانشكده افسران تعمير و نگهداري هواپيما و هوافضا تربيت مي شوند.

دریافت قیمت