مطالعه موردی اثرات سنگ شکن سنگ بر محیط زیست

magiran : مجله زمين شناسي مهندسي،

3 سپتامبر 2013 ... فصلنامه زمين شناسي مهندسي، مهندسي محيط زيست، ژئو تكنيك، ژئو فيزيك مهندسي داراي رتبه علمي - پژوهشي (علوم ... بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي سنگ هاي مارني ساختگاه سد صفا ... بررسي اثر شوري آب بر خصوصيات ژئوتكنيكي خاك هاي ريز دانه ... تحليل پايداري جبهه تونل (مطالعه موردي : خط 2 متروي كرج)

دریافت قیمت

Studying the destructive environmental effects of uncontrolled ... - SID

ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﻣﺨﺮب و ﻏﻴﺮ. ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻣﺼﺎﻟﺢ. رودﺧﺎﻧﻪ. يا. ﺑﺮ. ﻣﺤﻴﻂ. زﻳﺴـﺖ ﭘﺮداﺧﺘـﻪ. ﺷـﻮد ... ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪه و آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺮ روي. آن .... ي ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺧﻄﺮات زﻳﺴﺖ. ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﻪ. اﺳﺘﺨﺮاج اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑ. ﻪ ﻫﻤﺮاه دارد، ﻧﻈﺮﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﻮي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺼـﺎﻟﺢ. ﺳﻨﮓ. د. آن. ﻫﺎ ..... اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻨﮓ. ﺷﻜﻦ. ﻫ. ﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺪودﻳﺖ. ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ آن ﺗـﺎ ﻣﺤـﻞ. ﻣﺼﺮف و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﻌﺪن وﺟﻮد دارد.

دریافت قیمت

نتایج نهایی پذیرش مقالات - صفحه اصلی

5 سپتامبر 2008 ... 1230, بررسي خرد شوندگي سنگ ها در اثر انفجار در معدن سنگ آهن مرکزي ... آهن به عنوان نشانگرهاي زيست محيطي زهکش اسيدي مطالعه موردي : جنوب غربي ... 1212, تحليل كاربري I.P.Cدر معدن مس سرچشمه (سنگ شكن داخل پيت), امير زلفي گل.

دریافت قیمت

گزارش عملکرد سال 87 - شرکت ملی نفت ایران

7-2- تحقیق در جهت جلوگیري از آلودگي محیط زیست. 8-2- اعمال استانداردهاي .... برداشت، مطالعه موردي بر روي سنگ یكي. از مخازن ایران. 87/12/ .... واحد نم زدایي گاز پاالیشگاه گاز فراشبند و اثر. آن در کاهش نقطه ... مطالعه تاثیر انواع تعلیق شكن روي نفت هاي.

دریافت قیمت

مرور بر اساس عنوان - مرورالفبایی عناوین

شماره 19 (1393), اثر سطوح مختلف آلوئه ورای خوراکی بر رشد و دفاع آنتی ... شماره 17 (1393), بررسی ارتباط عوامل زیست محیطی با توزیع آبسنگ های مرجانی (مطالعه موردی: ... شماره 17 (1393), مطالعه انعکاس امواج از موج شکن توده سنگی سنتی و سکویی...

دریافت قیمت

مشاهده کلیه مقالات دومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت سیمان ...

بررسي تاثير سياستهاي مالياتي بر انتشار آلاينده ها )مطالعه موردي صنعت سيمان · بهرهوري انرژي بعنوان ... مطالعه اثرات زيست محيطي آلاينده آزبست و جايگزين هاي آن ... ترميم و سخت كاري سطحي روتور سنگ شكن چكشي شركت سيمان ساوه · ريشه يابي علل...

دریافت قیمت

گروه مشاورین حامی صنعت لجور - زباله های معدنی و تخریب زیست محیط

مقاله بررسی آلودگیهای #زیست محیطی ناشی از باطله های #معدنی و صنعتی و ارزیابی آنها با استفاده از روشهای ژئوفیزیکی طی یک مطالعه موردی می باشد ... به گونه ای باشد که از نظر مهندسی و سایر مسائل فنی ایمن باشند ، اما معمولاً تاثیرات منفی #زیست محیطی را در پی دارند . .... 6333- واحد ماسه شویی و دانه بندی شن و ماسه بدون سنگ شکن.

دریافت قیمت

بررسي و ارزيابي مخاطرات زيست محيطي در شركت سيمان شرق مطالعه ...

... مخاطرات زيست محيطي در شركت سيمان شرق مطالعه موردي در واحد سنگ شكن خط توليد 3 ... همچنين با توجه به اهميت روزافزون محيط زيست در توسعه پايدار، ارزيابي اثرات...

دریافت قیمت

Topsis | Hamid Ravanshadnia - Academia.edu

... ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ) HSE ﺑﻬﺪاﺷﺖ،اﯾﻤﻨﯽ،ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش TOPSIS 3 اﺣﻤﺪرﺿﺎ ﻟﻄﯿﻔﯽ1، ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ... ﻧﻔﺮ در ﺣﻮادث ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎر آﺳﯿﺐ دﯾﺪه و ﯾﮑﺼﺪ ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﺛﺮ وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﻪ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ. ... 8831، ﺗﻬﺮان ﺧﺼﻮص ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ، ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﺮوژه ﻫﺎي راﻫﺴﺎزي اﻧﺠﺎم ..... 8 رﯾﺴﮏ ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر در ﺷﻐﻞ اﭘﺮاﺗﻮر ﺳﻨﮓ ﺷﮑﻦ رﯾﺴﮏ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎﻃﺮﯾﺴﺎز رﯾﺴﮏ...

دریافت قیمت

فرایند انتقال رسوب در بندر بوشهر براساس روشهای نیمه تجربی - ismst

2- کارشناس پروژه اثر نفوذ پذیری کف بر روی امواج- پژوهشکده سازمان هوا شناسی کشور-1380 ... مطالعه،طراحی وساخت دستگاه استحصال انرژی از جزرومددر منطقه چابهار .... ارزیابی تاثیر چیدمان آرمور به عملکرد موج شکن توده سنگی به روش شبیه سازی عددی ..... آبهای خلیج فارس" فصلنامه علوم وتکنولوژی محیط زیست،دوره نهم شماره 3،پاییز.

دریافت قیمت

تحقیق و توسعه - مجتمع سنگ آهن سنگان > صفحه اصلی

اثرات طرح. 1. ارزیابی کانی سازی سظحی و عمقی آهن در منطقه بین آنومالی های ... طرح مخلوط کردن سنگ آهن دانه بندی (خروجی) از سنگ شکن ها به نسبت پرعیار، متوسط و عیارکم با یکدیگر ... خنک سازی کمپرسورها و مبدل های کارخانه با آب مدار بسته و هوای محیط ... اقتصادی نهشته های پلاسری سنگ آهن در حوزه رسوبی سنگان - خواف مطالعه موردی با...

دریافت قیمت

صفحه شخصي علي اروميه ئي - كل رزومه - دانشگاه تربیت مدرس

مطالعات زمين شناسی مهندسی ساختگاه سازه های زير بنايي مانند سدها، راه ها، تونل ها ... اثرات ساختگاهی جنبش های شديد زمين و برسی داده های لرزه ای .... مقاومت تراکمی نمونه سنگ ، مجله انجمن زمين شناسی مهندسی و محيط زيست ايران، شماره 2، صفحه 121-121 .... سهرابی بيدار، اروميه ای و رياحی، بررسی موردی حضور سيالات گازی در رسوبات درايي...

دریافت قیمت

ضرورت ارزیابی اثرات زیست محیطی صنایع سیمان و نقش آن در توسعه ...

ارزیابی اثرات زیست محیطی صنعت سیمان می تواند زمینه ساز توسعه باشد. ... اولیه، بارگیری، خردایش مواد در سنگ شکن، استخراج و کارایی حرارتی کارخانه . ... در پی تلاشهای متخصصین محیط زیست ارزیابی اثرات زیست محیطی بصورت موردی در بسیاری ... در اجلاس های مرکز مطالعات زیست محیطی بجز فعالیتهای مربوط به بهداشت محیط،...

دریافت قیمت

ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیتعای صنعتی و تولیدی ...

ماده 3- صنایع براساس شدت و ضعف آلودگی و دیگر مسایل زیست محیطی در گروههای ذکر ... و سایر ملاحظات زیست محیطی ، به صورت موردی توسط اداره کل حفاظت محیط زیست استان به .... پارک ملی- تالاب- دریاچه- اثر طبیعی ملی ..... و مشمول انجام مطالعات ارزیابی زیست محیطی نمی باشند ضروری است متقاضی بر اساس ..... واحد سنگ شویی لباس...

دریافت قیمت

دکتر حسن مومیوند | رزومه اعضای هیات علمی دانشگاه ارومیه

تدريس دروس مكانيك سنگ، نگهداري در معادن، حفر چاه وتونل، چالزني و آتشباري، زبان .... سنگ در معدن زغالسنگ هشوني كرمان«، ششمين همايش ايمني، بهداشت و محيط زيست در .... زمين در اثر زلزله (مطالعه موردي، تونل متروي تبريز)»پنجمين کنگره ملي مهندسي .... 3- چالزني و آتشباري: فرآيند خردايش ماده معدني از چالزني تا سنگ شكني، طراحي...

دریافت قیمت

گزارش کار از مکانیک سنگ تخمين مقاومت فشاري با چكش اشميت

آموزش نرم افزار های مهندسی معدن،ژئوتکنیک و مکانیک سنگ - آموزش نرم افزار های ... دانلو دمقاله بررسی عددی اثر استفاده از ترانشه مانع در کاهش ارتعاشات ناشی از حرکت قطار ... دانلود مقاله بررسی کاربرد های فناوری نانو در مهندسی ژئوتکنیک زیست محیطی ... بين مقاومت فشاري تك محوره و پارامترهاي رفتاري توده سنگ مطالعه موردي : [ 158 ].

دریافت قیمت

همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

ارزیابی تحلیلی اثر جهت موج بر انعکاس از. موج شکن های حفره دار ... موج بر پنجه موج شکن توده سنگی ... مطالعه تاثیر محیط خورنده آب دریا بر رفتار. خستگی .... تحليل ريسك زيست محيطي فعاليتهاي. اكتشاف و .... پرندگان (مطالعه موردی فاز دوم توسعه.

دریافت قیمت

ردیف کد مقاله عنوان مقاله نویسنده مسئول نویسنده 1 نویسنده 2 نویسنده ...

16, CBG10129579, بررسی ریزش های سنگی مسیر ارتباطی ارومیه سلماس در منطقه ی قره ... 43, CBG10161118, مطالعه منشایی و محیط تکتونوماگمایی واحدهای آتشفشانی ..... سازندهای سخت به روش MIF با استفاده از تلفیق GIS و RS "مطالعه موردی دشت سیه چشمه" .... 229, CBG101772423, اثرات زیست محیطی معدن کاری بر منابع خاکی دشت...

دریافت قیمت

اینجا - دانشکده علوم و فنون دریایی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ زﻧﺪه ﻣﻮﺟﻬـﺎ وﻣـﺮده ﻣﻮﺟﻬـﺎ در ﺧﻠـﯿﺞ ﻓـﺎرس. -. ﭘﮋوﻫﺸـﮑﺪه ... ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﮐﺎﻟﯿﺒ. ﺮاﺳﯿﻮن ﻣﺪﻟﻬﺎي اﻧﺘﻘﺎل رﺳﻮب ﻣﻮازي. ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻨﺪ اﻧﺰﻟﯽ. 19 ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ رﺿﺎﯾﯽ ...... ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﮕﻮي ﺷﮑﺴﺖ اﻣﻮاج از ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻮﺷﻬﺮ. " 1391. ،. ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻮم و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﻣﺤﯿﻂ. زﯾﺴﺖ ... ﭘﺎﯾﺪاری ﭘﻨﺠﮫ ﻣﻮج ﺷﮑﻦ ﺗﻮده ﺳﻨﮕﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﺳﺎزی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ" ﻣﺠﻠﮫ ﻣﮭﻨﺪﺳﯽ درﯾﺎ، ... ﺗﺎﯾﺪ ﮔﯿﺞ ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﯽ و ارﺗﻔﺎع ﺳﻨﺠﯽ ﻣﺎﻫﻮاره اي:ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي:ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و.

دریافت قیمت

طراحي الگوهاي آتشکاري و تعيين خرج ويژه در معادن روباز با استفاده از ...

قیمت : 4500 تومان ... در ادامه به عنوان مطالعه موردی برای انجام مطالعات صحرایی و جمع آوری اطلاعات، در بیش از هشتاد ... برنامه‌ریزی تولید بلند مدت و کوتاه مدت، هزینه‌های استخراج و نیز مسائل زیست محیطی دارد. ... از نظر فنی ابعاد سنگ تولید شده در معدن نباید از %۸۰ دهانه سنگ شکن بزرگ‌تر بوده و از خروجی سنگ شکن نیز کوچکتر نباشد.

دریافت قیمت

آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﭼﮑﯿﺪه ﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﻧﺴﺎﻧ - دانشگاه قم

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي. ﺣﻘﻮق اﯾﺮان ... ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺤﻮل ﺟﺪي در ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ در اﯾـﻦ. زﻣﯿﻨﻪ. ﭘﯽ ..... ﺑﺎﻏﯽ در اﺛﺮ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﮔـﺮد. و. ﻏﺒـﺎر ذرات ﻣﻨﮕﻨـﺰ. ﻧﺎﺷﯽ از دﺳﺘﮕﺎه. ﻫﺎي ﺳﻨﮓ. ﺷﮑﻦ ﻣﻌﺪن. 1.

دریافت قیمت

مطالعه موردي: سنگ آهن گل گهر - پايگاه ملي داده هاي علوم زمين: مقاله هاي ...

ارايه طبقه بندي سنگ آهن براساس سختي سنگ؛ مطالعه موردي: سنگ آهن گل گهر ... آسياكردن سنگ معدن با هدف رساندن ابعاد بار اوليه به حد مطلوب جهت عمليات بعدي، اولين بخش هر واحد فرآوري بعد از مرحله سنگ شكني است كه ... با داشتن اطلاعات سختي بار ورودي به كارخانه، نوسانات توليد كارخانه در اثر نوسان .... بانک اطلاعات محيط زيست معادن.

دریافت قیمت

رزومه - خسرو اشرفی - سامانه مدیریت اطلاعات پژوهش و فناوری دانشگاه تهران

معاونت گروه مهندسی محیط زیست -دانشکده محیط زیست، 1392/07/01، ... "مدل سازی انتشار آلاینده های ناشی از کارخانه آسفالت ودستگاه سنگ شکن پروژه های راه سازی (مطالعه موردی .... "بررسی عددی اثر ارتفاع وارونگی در پخش آلاینده از یک منبع نقطه ای.

دریافت قیمت

دانلود

مطالعه موردي در واحد سنگ شكن خط توليد 4. ▫ ... اس ت كه انسان و محيط زيست پيرامون آن در معرض خطرات .... ارزیابي ریسک، اثرات زیست محيطي، شركت سيمان شرق.

دریافت قیمت

دانلود فهرست مقالات پوستری

مروری بر فناوریهای ساخت وساز که باعث حفاظت از محیط زیست می گردند :بتن با افزودنی ... بررسی آب شستگي پاي موج شكن توده سنگي تحت اثر امواج با استفاده از روش ... آناليز نگهداري تونل هاي آب تحت فشار توسط متد رينگ چند لايه اي (مطالعه موردي...

دریافت قیمت

رزومه علمی و سابقه اجرایی آقای دکتر غلامرضا لشکری پور

6, پهنه بندي خطر زمين لغزش با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي مطالعه موردي: حوضه ... 8, ارزيابي ارتباط بين ويژگي هاي فيزيكي و دوام داري سنگ هاي مصرفي در موج شكن .... موجود در پسماندهاي صنعتي دشت نيشابور و اثرات زيست محيطي آن (دریافت مقاله)...

دریافت قیمت

پژوهشكده حمل و نقل - وزارت راه و شهرسازي

حميده قنواتيان, تحليل سه بعدي مسافت ديد توقف در راههاي دو خطه -مطالعه موردي پاوه ... صادق قورچيان, بررسي عمل آوري داخلي بتن با سنگ دانه سبك وزن و اثرات آن بر جمع ... ميثم بالي, بررسي اثر پارامترهاي موثر بر پايداري سازه اي لايه آرمور در موج شكن هاي توده سنگي ... علي بهنود, بررسي اثرات زيست محيطي بازيافت آسفالت, 1389/08/24.

دریافت قیمت

بررسی کارایی معیارهای گسیختگی مختلف برای بتن های توانمند تحت ...

بتن های توانمند مطالعه شده در این مقاله، بتن پر مقاومت و بتن توانمند مسلح به الیاف ... ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های جامع شهری (نمونه موردی: طرح جامع شهر مراغه) .... شده در موج شکن های توده سنگی جنوب کشور بر اساس معیارهای ارزیابی کیفیت سنگ.

دریافت قیمت

دکتر ناصر حافظي مقدس - irpga

مكانيك سنگ ،زمين شناسي محيط زيست ،فتوژئولوژي ، ژئو مورفولوژي ، .... مورد استفاده در برخي از موج شكن هاي » كنفرانس بين المللي سازه هاي دريايي 1383. 15- حافظي مقدس ناصر، كمك پناه علي«طبقه بندي اثرات ساختگاهي زمين لرزه ها» (مطالعه موردي...

دریافت قیمت

اکتشاف مواد معدنی

2 مارس 2004 ... ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﮑﺎن ﯾﺎﺑﯽ ﺳﺪ رﺳﻮﺑﮕﯿﺮ و اﻧﺘﻘﺎل ﭘﺴﺎب ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﮔﻞ ﮔﻬﺮ. دﮐﺘﺮ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ. ﮐﻤﺎﻟﯽ ... ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﻬﺎر ﮔﻨﺒﺪ. اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن.

دریافت قیمت

Full Text

ﻫﻔﺘﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﻳﺮان. داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺎﻫﺮود، ... ﺳﻨﮓ ﻫﺎي دﭘﻮ ﺷﺪه در ﺑﺪﻧﻪ ي ﻣﻮج ﺷﻜﻦ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از دو ﻣﻌﺪن ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ي ﺳﻨﮓ ﺑﺮاي ﻣﻮج ﺷـﻜﻦ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ... ﻳﻚ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻧﺸﺎن دادن ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺳﻨﮓ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺮ و ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﻣﺘﻮاﻟﻲ و ﺗﺄﺛﻴﺮات ..... ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ي ﻣﻮردي ﻣﻮج ﺷﻜﻦ.

دریافت قیمت

فراخوان ارسال مقاله پنجمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

کاربرد مکانیک سنگ در پروژه های معدن کاری، سد سازی، مهندسی نفت و گاز، محیط زیست و نظامی ... مطالعات هیدرومکانیکی و جریان سیال در محیط های سنگی ... بررسی اثر بارگذاری دینامیکی و رطوبت بر استحکام فشاری ماسه سنگ با استفاده از ... عددی اجزاء محدود (مطالعه موردی پروژه تونل نیایش); بررسی شکست ذرات سنگ در سنگ شکن های...

دریافت قیمت

مقالات دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران - Nasir-Institute

... اثر تغییر در نحوه توزیع خود تنیدگی آن‌ها; تحلیل ترک مود Iدر محیط ایزو‌تروپ الاستو .... و آنالیز ابعادی در پیش بینی شیب شیروانی پایدار پایاب بندهای پاره سنگی .... جریان زیست محیطی رودخانه‌ ها با روش های اکو- هیدرولوژیکی (مطالعه موردی: رودخانه‌ ..... بررسی تاثیر نحوه مهاربندی در رفتار موج شکن شناور با استفاده از شبیه سازی...

دریافت قیمت

مقالات پذیرفته شده - اولین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی فناوری های ...

311, پهنه بندی کیفیت آب های زیر زمینی معدن شماره یک سنگ آهن گل گهر سیرجان با ... از فناوری RFID جهت افزایش راندمان شبکه ترابری معادن مطالعه موردی: معدن سنگ آهن چغارت ..... 271, ارزیابی اثرات زیست محیطی با استفاده از روش ماتریس و تحلیل سلسله ... 191, فنآوری استفاده از سنگ شکن های متحرک و نیمه متحرک در معدنکاری روباز...

دریافت قیمت