به عنوان مثال مقاله توصیفی در مورد له

اصل مقاله (1065 K) - مجله آمایش جغرافیایی فضا - دانشگاه گلستان

مورد توجه. بسیاری از اندیشمندان قرار گرفته است. به عقیده. ی. بسیاری از صاحب. نظران ... یه. ی. اجتماعی. تجزیه و تحلیل شده است. روش تحقیق مقاله. ی. حاضر. ،. توصیفی. – ... ی. روستایی به روش تصادفی به عنوان نمونه. ی. موردی. انتخاب شد. ه. و با توجه. به .... هدف اصلی این تحقیق. است . این مقا. له. هب. دنبال پاسخ به این سؤ. ال. است. که آیا.

دریافت قیمت

گفتار 12 اندازه نمونه

ﻓﻬﺮﺳﺖ ده ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه از ﺑﻴﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮار ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ................... 355 ... ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻧﻘﻄﻪ ﻗﻮت ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ زﻳﺮا اﮔﺮ. ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي دﻻﻳﻞ ... ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻳﺎ ﻣﻘﻄﻌﻲ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻴﻢ ..... ﻟﻪ وي ﭘﻞ اس، ﻟﻤﻲ ﺷﻮ اﺳﺘﻨﻠﻲ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي.

دریافت قیمت

تربیت دینی خانواده

به عبارت دیگر، دین شامل گزاره های توصیفی و تجویزی است و سه عنصر اساسی دارد: ... در مورد انتخابی بودن ایمان، شواهد فراوانی از آیات قران وجود دارد; از جمله این که خداوند می ... به عنوان مثال، به جای دستور به خواندن نماز، ارزش، فضیلت و پاداش آن را به متربی .... (18) در روایت دیگری آمده است: «وجبت له الجنة »; (19) بهشت برایش واجب می شود.

دریافت قیمت

دانلود فایل نحوه ی نگارش پایان نامه - موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی

پایان نامه به عنوان بخشی از فعالیت های لازم برای اخذ درجه و مقطع تحصیلی مربوطه ... مباني نظري تحقيق( یعنی جستجو برای اینکه بفهمیم دیگران در باره موضوع مورد ... آمار توصيفی داده ها (آمار توصیفی یعنی خلاصه کردن و توضیح خصوصیات مهم مجموعه داده ها. .... عنوان چکیده به فاصله دو سطر از بالای کادر در وسط صفحه درج می شو دو فاصله...

دریافت قیمت

) پروپوزال نویسی جزوۀ آموزشی طرح پیشنهادی ) : تحقیق موضوع 1-

قبل از اجرا و آغاز به کار هر طرح پژوهشی ابتدا باید عنوان طرحی که برای پژوهش. و تحقيق. انتخاب می ... کند به عنوان مثال: » ... له عالوه بر نکات فوق الذکر، می. بایست به ... شود. و چه متغيرهای. ی. مورد آزمون. قرار می. گيرد. -6. مروری بر. پیشینه تحقیق.

دریافت قیمت

مقاله در مورد نماز - بیتوته

نماز شب فضیلت نماز شب طریقه مقاله نماز تحقيق نماز نماز چیست,اسرار نماز,نماز ... از آنجا كه نمازگزار در برخي از مواقع همه بدن را بايد به عنوان «غسل» بشويد و معمولا در...

دریافت قیمت

نمایش مقاله : كتاب شناسی توصیفی «كتب حدیث شیعه» (2) دیوان الامام ...

25 جولای 2009 ... یكی از متونی كه می تواند به عنوان كتاب حدیث، در مجموع كتابشناسی كتب حدیث ... له كتب قد ذكرها الناس، منها كتاب مسند أمیرالمؤمنین(ع)، كتاب خطبه(ع)، كتاب ..... دست است، حاوی اسناد و مدارك نیست تا از آن طریق مورد نقادی و ارزیابی قرار گیرد. .... شود كه آیا انشای خود حضرت است، یا به عنوان مثال و شاهد در سخنان خود آورده اند.

دریافت قیمت

فایل راهنمای تهیه و ارایه پروژه

ﻳﻦ راﻫﻨﻤﺎ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﺳﺎده اي ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻤﺎ را ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻳﻚ ﮔﺰارش ﺗﺤﻘﻴـﻖ. ﻛﺎﻣﻞ ﻫﻤﺮاﻫﻲ. ﻛﻨ. ﺪ. .... ﺧﻮاﻧﻨﺪه را ﺟﻬﺖ داد و ﺑﻪ ﺳﻮي راه ﺣﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ. ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﺮد. ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ... ﻟﻪ. (ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺸﺮﻳﺢ اﺑﻌﺎد، ﻣﻌﺮﻓﻲ دﻗﻴﻖ آن، ﺑﻴﺎن ﺟﻨﺒﻪ. ﻫﺎي ﻣﺠﻬﻮل و ﻣﺒﻬﻢ و. ﻣﺘﻐﻴﻴﺮﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ) ... ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺑﻪ ﺟﺎي ﻓﺮﺿﻴﺎت ﺳﻮ ..... ﻓﺎﺻﻠﻪ) ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺳﺎده (ﻧﻘﻄﻪ، ﻳﻚ ﻓﺎﺻﻠﻪ ) ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺑﻪ ... ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل دوﻣﻴﻦ ﺟﺪول درﺿﻤﻴﻤﻪ اﻟﻒ ﺑ.

دریافت قیمت

عنوان - گروه علوم تربیتی - دانشگاه اراک

1 آيا معلمين استفاده از طرح درس را به عنوان يک ضرورت در کار آموزش احساس مي نمايند ؟ ..... محقق جهت جمع آوري اطلاعات مورد نياز به تهيه مقالات، پايان نامه ها و منابعي که در .... روش توصيفي ( سخنراني ) 49% روش حل مساله 23% روش پرسش و پاسخ 29%.

دریافت قیمت

چگونگی بیان مساله تحقیق - روش تحقیق

21 ا کتبر 2012 ... به عنوان مثال، به جای نوشتن بررسی عوامل مهاجرت روستائیان به شهرها در ایران، ... موثر صرفا به معنی داری پژوهش مورد نظر نمی افزاید، بلکه به عنوان گام اول جهت ... هر کدام از این پرسش ها ناظر بر یکی از متغیرهای توصیفی یا علی است.

دریافت قیمت

مقالات علمی research elmi

برای مثال، علاوه بر مواردی همچون عملکرد ریاضی، علوم و مهارت خواندن (زبان)، این آزمون .... در سال ١٣٢٢ طبق قانون تعلیمات اجباری ، آموزش ابتدایی به عنوان یک دوره آموزش عمومی و ..... ،سازمان دادن وتفسیر شواهد واطلاعات گردآوری شده به صورت توصیفی جامع از کودک درباره ..... 2 آیا مقدمه توضیحی درمورد مسا له و اهمیت و ضرورت تحقیق داده است؟ 3.

دریافت قیمت

دوره 15، شماره 41 - پژوهش حقوق عمومی

این مقاله سعی دارد با روش توصیفی - تحلیلی، براهین مختلف در له و علیه رأی ... و به عنوان مثال به قطعنامه 1256 در مورد قبرس شمالی اشاره می‌کند (پاراگراف 114).

دریافت قیمت

راهنماي ثبت، نگارش دفاع وارزشيابي پايان نامه هاي تحقيقاتي

بديهي است كه ارائه مقاله ويااخذ پذيرش چاپ مقاله بايد قبل از دفاع ازپايان نامه ... از به كار بردن مخفف در عنوان پرهيز گردد مگر مخفف كلمه مورد نظر بسيار معروف و رايج باشد ... اين بخش شامل : مقدمه ، مروري بر متون ، بيان مسأ له و هدف طرح تحقيقاتي مي باشد.

دریافت قیمت

مدرسه عشق با ارزشیابی توصیفی - مقالات پژوهشی

مدرسه عشق با ارزشیابی توصیفی - مقالات پژوهشی - آموزشی- پژوهشی - مدرسه عشق با ... هم این مفهوم توسط شعرا و ادبا مورد استفاده قرار گرفته است؛ به عنوان مثال:.

دریافت قیمت

عــــــــــــــــــــــــــــــــلم وادب - مقالات آموزشی درمورد تیمز ونمونه سوالات

آزمون از آیین نامه ارزشیابی توصیفی دورهی ابتدایی .... تشخيص اينکه چيزي (يک مورد يا مثال خاص) به يک طبقه معين (يک مفهوم يا اصل) تعلق دارد. .... «به عنوان مثال، در متمايز کردن سيب از پرتقال به عنوان ميوه، دانه هاي درون آنها مربوط اما ... سازمان دادن شواهد موجود در يک توصيف تاريخي به شواهد لازم براي له و عليه يک تبيين تاريخي خاص.

دریافت قیمت

آموزش مقاله نویسی از ابتدا تا ارسال به ژورنال - وب سایت مرجع دکترین ...

برای شروع یک مقاله بهترین کار مراجعه به اساتید دانشگاه و یا دانشجویانی است که ... با عنوان مقاله و ارتباط عناوین فرعي با همدیگر، از جم. له مواردي است كه به تحقیق، ... هاي به دست آمده در تحقیقات میداني یا توصیفي نباید با قوانین ... ها باید گردآوري شود و مورد تفسیر قرار گیرد، به طوري كه ابهام حاصل از آنها به حداقل ..... به عنوان مثال، ان.

دریافت قیمت

اصل مقاله (323 K)

روش ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ از ﻧـﻮع ﻋﻠـﻲ. -. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ .... ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎري ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺑﻌﺎد ﺳﻼﻣﺖ روان و رﺿﺎﻳﺖ از زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎدران ﻛﻮدﻛﺎن ﻋﺎدي و ..... اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺸﻜﻼت ﺷﺪﻳﺪ در دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ... ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل، ﻧﻤﺮه ... ﻟﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ. ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ. ﻣﺮﻛﺰ آﻣﻮزش و. ﺗﻮان. ﺑﺨﺸﻲ. اﺧﺘﻼﻻت ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﺻﻔﻬﺎن ﻃﻲ دو ﻣﺎه. 57(. ) ﻧﻔﺮ.

دریافت قیمت

پایان نامه - چگونه پایان نامه بنویسیم؟

مثال : –تراشه 440 ام ایکس برای سلرون های رایانه ای کیفی طراحی شده اند و قادر به شبیه ... –منابع مورد استفاده محقق (که در متن مقاله به آنها اشاره شده) به ترتیب الفبایی نام ..... بخشهاي بيان مسأ له و هد ف به صورت پاراگرافهاي مجزا و عنوان مشخص آورده شود. ... به طور واقع نحوه انتخاب موضوع مورد مطالعه، نوع مطالعه (توصيفي-تحليلي- مورد...

دریافت قیمت

طبیعت گرایی - پژوهشنامه فلسفه دین (نامه حکمت) - دانشگاه امام صادق

به عنوان نمونه، مطالبه‌ی وظیفه‌های معرفتی در اندیشه‌های دکارت و کارنپ ملاحظه می‌شود. ... می‌داند و به جای آن، جایگزین شدن نگاه توصیفی به معرفت‌شناسی را پیشنهاد می‌کند. ... در این مقاله، دیدگاه کواین، مورد بررسی و نقد قرار گرفته است و نشان داده شده است که ... به عنوان مثال، می‌توان به گزاره‌هایی هم‌چون «عسل، شیرین است» و «اجتماع نقیضان،...

دریافت قیمت

اجزای مقاله - بخش مقالات شریف یار

عنوان مقاله باید گویای علمی باشد و به درستی بتواند کاری را که انجام شده، عرضه کند. ... خاص مورد توجه / مورد علاقه ی مقاله 4-مروری بر محتویات (این بخش الزامی نیست) ... به عنوان مثال: The reminder of this paper is organized as follows: In Section 2...

دریافت قیمت

روش تحقيق

توصيفي(descriptive)، تبييني (explanatory) وارزيابي(evaluation). ... روش دلفي: به منظور گردآوري داده ها در بارة اتفاق نظر يك جمع صاحب نظر در مورد يك موضوع خاص از ... بنابراين، نمي توان ديدگاه مشخصي را به عنوان الگو معرفي كرد. ...... براي مثال اگر تحقيق شما شامل مشاهده باشد، قادر نيستيد تا به صورت مداوم تمام افراد مورد نظر را...

دریافت قیمت

فن بیان،اصول سخنرانی و هنرگویندگی وگفتگو - انتخاب موضوع پژوهش

به عنوان مثال بتواند در آن زمينه « فكر » كند، بر « منابع اصلي » پژوهش خود دسترسي داشته ... و نه چندان محدود باشد كه بيشتر متناسب با يك مقاله ي كوچك به نظر آيد. ... حرف مردم » انتخاب نموده ايد و يا آنكه علاقه اي دروني است و لو آنكه مورد پسند خيلي ها نباشد؟ ..... اگر تحقیق‌ توصیفی‌ باشد، تناقض‌ در آمار یا تفاوت‌ در میزان‌ گستردگی‌ است‌.

دریافت قیمت

دانلود چپتر راهنمای تدوین پایان نامه

عنوان تحقیق: عبارتی است که تصويري واضح از محتواي تحقیق را ارائه می .... پاسخ به پرسش اصلي مورد نياز است؛ اما در پيشينه تحقيق )تحقيقات قبلي مربوط به ... در بيان روش تحقيق به صرف ذکر عنوان روش )مثال روش توصيفي يا روش اجتهادي يا روش ... له. اي در فهرست منابع آورده مي. شود بايد منابعي باشند که محقق در طول تحقيق از.

دریافت قیمت

اصل مقاله (364 K)

ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﺎر ﺗﻮﺻـﯿﻔﯽ و اﺳـﺘﻨﺒﺎﻃﯽ در ﻗﺎﻟـﺐ ﺟـﺪاول ﺗﺤﻠﯿﻠـﯽ، ﺑﺨـﺸﯽ دﯾﮕـﺮ از. ﻣﻘﺎﻟﻪ را ... دﻫﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﺿﯿﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ را ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺮار داده و در ﭘﺎﯾﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ... اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻃﺮح ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان. « ..... ﻣﺜﺎﻝ. ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﯽ. ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺭﻫﺒﺮﯼ ﺗﺤﻮﻝ ﺁﻓﺮﻳﻦ ﻭ ﺣﻤﺎﻳﺘﮕﺮ ..... ﻟﻪ رﻫﺒﺮ. -. ﻋـﻀﻮ. » 4. ﺑـﺎ رﻓﺘـﺎر ﺷـﻬﺮوﻧﺪی ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ. ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ.

دریافت قیمت

بنکسی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

کسانی که کارهای او را می دیدند متوجه بودند که آثار او به بلک له رت شباهت دارد. ... بنکسی اولین گرافیتی های خود را به عنوان یکی از اعضای بریستولز درای بریدز ..... به جهت طبیعت رمزآلود کارها و هویت بنکسی، دقیقاً معلوم نیست تکنیک مورد استفاده او ... در می ۲۰۰۷، مقاله مفصلی به قلم لورن کالینز در نیویورکر به چاپ رسید که مناقشه...

دریافت قیمت

دریافت فایل

23 ژانويه 1974 ... فهرست منابع )فارسي يا غيرفارسي( در پايان مقاله به ... محمود ابوالقاسمي، صالح رشيد حاجي خواجه لو، سيدمحمد احمدي .... )مانند ديگر علوم، توأماً مشــتمل بر گزاره هاي »توصيفي«، »توصيه اي« و ..... به عنوان نمونه، كاظمي و فرجي كه در مورد دين پژوهي پيمايشي انجام داده اند، .... )به طور مثال: شجاعي زند، 1384 و آذربايجاني، 1382(.

دریافت قیمت

مقالات علمی - Apply Abroad

12 دسامبر 2013 ... ۵.۳ ساختار مقاله مبتني بر پژوهش توصيفي .... عنوان مقاله بايد جذاب باشد، يعني به گونه اي انتخاب شود كه نظر خوانندگان را كه ... چكيده و آشنايي اجمالي با روند تحقيق، بفهمد چه مفاهيم و موضوعاتي در اين مقاله مورد توجه قرار گرفته است. ..... به عنوان مثال، انتخاب اين عنوان براي يك مقاله، مناسب به نظر نمي رسد: بررسي علل...

دریافت قیمت

روش تحقیق - جلسه چهارم ( بيان مسئله)

اهميت مساله مورد بررسي و دلايل پرداختن به آن به عنوان موضوعي ضروري از جمله ... مثال. • پژوهشگر در بيان مساله به جاي اين كه بنويسد مساله پژوهش استفاده از ... الف) سوال توصيفي : دراين گونه سوال ها معمولا از كلمات ”چه مي باشد، چيست، و چگونه است“ استفاده مي شود. مثال: ... 2 آيا مقدمه توضيحي درمورد مسا له و اهميت و ضرورت تحقيق داده است؟

دریافت قیمت

کتاب راهنماي گام به گام در تحقيقات علوم پزشکي و بهداشت تاليف ...

ﺑﺎﺷﺪ، ﺍﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺩﺭ ﺯﺑـﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴـﻲ. ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ. Research. ﺍﺳﺖ. ﻛﻪ ﺑﻪ. ﻣﻌﻨﻲ. ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻭ ﺑﺎﺯﺭﺳﻲ ﺩﻗﻴـﻖ ... ﻣﻘﺎﻻﺕ. ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ. ﺗﻜﺮﺍﺭ ﻳﻚ ﺍﺻﻞ ﻋﻠﻤﻲ ﻭ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪﻩ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﻴﺎﺯﻱ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻣﺠـﺪﺩ ﻧـﺪﺍ .ﺭﺩ. ﭘـﺲ ﺩﺭ .... ﻣﺜـﺎﻝ ﺩﻳﮕـﺮ. ﭘﺎﻳـﺎﻥ. ﻧﺎﻣـﻪ. ﺩﻛﺘﺮﻱ. ﺧﺎﻧﻢ ﺩﻛﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮﺩﻱ. ﺍﺳﺖ. ﻛﻪ. ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻤﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﺯﻧـﺪﮔﻲ ... ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ. ﺧﻮﺩ. ﻧﻤﺎ. ﻴﻢﻳ . ﻣـﺜﻼ ﻳـﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺗﻮﺻـﻴﻔﻲ ﺩﺭ ﻣـﻮﺭﺩ ﻛﻨﺘـﺮﻝ ﻗﻨـﺪ ﺩﺭ. ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﺩﻳﺎﺑﺘﻴﻚ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﻓﺘ.

دریافت قیمت

توسعه اسلامی با رویکرد نیروی انسانی: مفهوم و روش

وجه غالب این ادبیات بر رشد اقتصادی به عنوان شاخص و معیار توسعه متکی بود. ... هدف این مقاله اطلاع از نظر اسلام در مورد مفهوم، مبانی و روش شناسی توسعه با تاکید بر نیروی انسانی است. ... بخش پنجم مروری بر یک مدل اسلامی برای توسعه اقتصادی دارد. ..... "اعتبر یا مفضل باشیاء خلقت لمارب الانسان و ما فیها من التدبیر؛ فانه خلق له الحب...

دریافت قیمت

بوژانه وه ی ژیان له یلاخ

یک آسیب شناس اجتماعی با اشاره به نتایج یک تحقیق در مورد شادی و غم که .... كودك را به مكان هاي جمعي مثل پارك ها و تفريحگاه ها برده و او را با زندگي جمعي آشنا كنيد. .... برای درک ساده تر این موضوع، بیایید به چند مثال از رفتارهای پرخاشگرانه توجه کنیم ... از واژه توصیفی"چون" بروز می یابد، و این جمله یعنی نوع تفسیر و نگرش فرد به هر...

دریافت قیمت

معرفی مقاله - مدیریت شهری

9 مارس 2013 ... 87- جناب آقای سعید حمزه لو .... بنابراين مدل شورا شهردار قوي، به عنوان الگوي مناسب توصيه مي‌شود تا .... اين مقاله جزو مقالات سفارش داده شده اي بود که مورد استقبال ويژه قرار .... توجه : تقريبا يک مقاله مروري است که به صورت تاريخي موضوع رو ..... اجتماعي-فرهنگي پارك ها در كليه شاخص ها يكسان نيست، به عنوان مثال در...

دریافت قیمت

تطبیقی.doc

براین اساس انعطاف پذیری در رویکرد مورد نظر به شواهد به عنوان یکی از خصایص بارز ... دشوار است که به تحلیلی در علوم اجتماعی بی اندیشیم که تطبیقی نباشد، حتی در .... میدان تحقیق؛ برای مثال " مارگرت مید" مدت بیست و پنج سال پس از بررسی اولیه اش ...... سنجش های مختلف از جمله حضور و غیاب متغیرها در بین موارد مختلف یکی است.

دریافت قیمت

آلبرت اینشتین - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

این نامه‌ها به عنوان شاهدی برای تکذیب ادعاها در مورد بی‌مهری اینشتین به خانواده‌اش به کار رفته‌است. .... اینشتین در این مقاله و مقاله‌ای که پیش از آن در سال ۱۹۰۹ ارائه کرده بود، نشان داد که ... کاملی از واقعیت فیزیکی را به دست نمی‌دهد، ما این سؤال را که آیا چنین توصیفی ... من‌باب مثال، یک شمارگر گایگر که دارای مکانیسم ثبت خودکار است.

دریافت قیمت